U bent hier

Over het beleid

“De kleinhandel, de horeca en andere commerciële voorzieningen spelen een onmisbare rol in het economisch weefsel van Vlaanderen en haar gemeenten.  Ze creëren niet enkel jobs,  maar bepalen ook de sfeer en de aantrekkelijkheid van onze gemeenten. De Vlaamse regering is er daarom van overtuigd dat een geïntegreerd, kernversterkend beleid in de eerste plaats een beleid van de gemeenten is. Gezien de ontwikkelingen in de detailhandel, en de mogelijke impact op de leefbaarheid van de kernen, is dergelijk beleid broodnodig en sporen wij de lokale besturen hier met deze oproep verder toe aan” 
minister-president Kris Peeters (2013)

De Vlaamse Regering maakt van de detailhandel een speerpunt van haar beleid. In juli 2010 keurde ze een startnota “Winkelen in Vlaanderen” goed. Met die startnota werd de visie op de detailhandel en kernversterking uit het regeerakkoord verfijnd. Er werden beleidsinitiatieven aangekondigd om het evenwicht tussen periferie en kern te herstellen. Daarnaast voorzag de startnota ook maatregelen om de sector van de detailhandel en de lokale besturen die een detailhandelsbeleid willen voeren, te versterken.

Het Agentschap Ondernemen staat in voor de beleidsondersteuning op het vlak van detailhandel, en voert de opdrachten die in de startnota werden gegeven, uit:

  • Een Efro-oproep rond ‘Gemeentelijke gevelrenovatie en renovatie leegstaande handelspanden’ werd gelanceerd. De projecten van 42 gemeenten werden goedgekeurd.
  • Binnen de oproep Ondernemersvriendelijke gemeente (OVG) vond een oproep met als prioriteit ‘kernversterkend winkelbeleid’ plaats waarvoor 9 projecten werden geselecteerd.
  • Het project Commerciële Innovatie werd ook uitgetest in Limburg, Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant na het succesvolle parcours in West-Vlaanderen. De nieuwe oproep Commerciële Inspiratie zal 600 handelaars een vergelijkbaar traject bieden, gericht op de vernieuwing van hun zaak.
  • Om lokale besturen te ondersteunen bij hun kleinhandelsbeleid werd een Leidraad voor de opmaak van een strategisch commercieel plan gepubliceerd.
  • In november 2012 werd het Efro-project KennisNetwerk Detailhandel opgestart. Dat netwerk heeft tot doel te komen tot een beter inzicht in de detailhandel in Vlaanderen. Vandaag ontbreken vaak essentiële data om de impact van het beleid te kunnen opvolgen en evalueren.

Op 21 december 2012 keurde de Vlaamse regering de nota “Winkelen in Vlaanderen 2.0” goed.

Op 15 maart 2013 werd een ViA-studiedag over de nieuwe winkelnota georganiseerd.

De nota “Winkelen in Vlaanderen 2.0” bevat een coherent pakket van nieuwe beleidsmaatregelen. Bovendien wordt reeds ingegaan op het beleid met betrekking tot de handelsvestigingen, na de regionalisering van de zogenaamde IKEA-wetgeving.

 

Kernversterkend winkelbeleid Vlaamse regering

De Vlaamse regering wil de lokale besturen verder aanmoedigen en financieel ondersteunen om werk te blijven maken hun sterke actor- en regisseursrol inzake een kernversterkend detailhandelsbeleid. Daarom werd een programma ‘handelskernversterking’ uitgerold, met de bedoeling een hefboomeffect te creëren. In het kader van dit programma werden 3 oproepen gelanceerd:

De Vlaamse regering reserveert 13 miljoen euro aan kernversterkende maatregelen, renovatie van handelspanden, en aankoop van handelspanden, wat gezien het hefboomeffect zal leiden tot een investering van 43 miljoen euro. 

 

Een geïntegreerd handelsvestigingsbeleid

Regionalisering van de IKEA-wet – socio-economische vergunning

De socio-economische vergunning zal na de regionalisering blijven bestaan, en de  rechtsgrond voor deze regeling zal worden opgenomen in het decreet inzake het Grond- en Pandenbeleid. Er zal maximaal worden aangesloten bij de beproefde terminologie van de wet op de handelsvestigingen.

Behalve het beleid van de socio-economische vergunningen kiest De Vlaamse Regering kiest ervoor om de bestaande instrumenten actiever te benutten zodat de kleinhandelsvisie kan vertaald worden naar haar plannings- en vergunningenbeleid.

 

Investeringsplan voor de handel

Een kernversterkend beleid is in de eerste plaats het beleid van lokale besturen. De Vlaamse regering wenst de lokale besturen daarin maximaal te ondersteunen en biedt dan ook diverse vormen van steun aan:

  • Via het kennisnetwerk detailhandel: samen met de provincies en met nauwe betrokkenheid van de werkgevers en gemeenten wordt onderzoek verricht dat lokale besturen concreet kan helpen bij de uitbouw van hun beleid. Zo worden o.m. data aangeboden over de evolutie van de detailhandel in de gemeente, over de koopstromen, … en worden per gemeente infofiches opgesteld met suggesties voor een optimaal beleid. De portaalsite “Detailhandel Vlaanderen” ontsluit deze informatie.
  • Initiatieven waarop de gemeenten kunnen intekenen, zoals bv. het project Commerciële Inspiratie dat een vervolg biedt op het proefproject Commerciële Innovatie. Momenteel loopt een aanbesteding voor dit vervolgtraject, waarbij in Vlaanderen 600 handelaars zullen begeleid worden in gemeenten die hiervoor interesse hebben.